Legal Advisory

Legal Advisory

Kumar & Partners ondersteunt particulieren en organisaties met vraagstukken uit het recht. Afdeling Legal Advisory van Kumar & Partners informeert, adviseert en verwijst door. We schrijven brieven namens u, gaan voor u in bezwaar en eventueel in beroep. Tevens adviseren wij ondernemingen omtrent rechtszaken en adviseren wij u in dagvaardingsprocedures. 

De consultants van Kumar & Partners zullen u helpen met vraagstukken omtrent:

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu

Ondernemings
recht

Het ondernemingsrecht behoort tot het burgerlijk recht en houdt zich bezig met de verschillende rechtsvormen van ondernemingen. In Nederland is er de mogelijkheid om de ondernemingen te scheiden onder ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Enkele voorbeelden van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak en de vennootschap onder firma. Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn o.a. de NV en de BV. De keuze van een bepaalde rechtsvorm van uw onderneming heeft zowel juridische en economische consequenties. Daarom is het van belang u goed te laten adviseren voordat uw bedrijf van start gaat.

 

Het ondernemingsrecht wordt voorts onderverdeeld in twee afdelingen te weten het:

Rechtspersonenrecht

Het rechtspersonenrecht behandelt juridische structuren die in het bezit zijn van rechtspersoonlijkheid.

In Nederland wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten gesloten systeem van rechtspersonen wat eigenlijk inhoudt dat de wet bepaalt wanneer een juridische entiteit wel of niet een rechtspersoonlijkheid heeft.

De volgende onderwerpen worden besproken in het rechtspersonenrecht:

 • Algemene bepalingen
 • Naamloze vennootschappen
 • Besloten vennootschappen
 • Stichtingen

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is de tak van het ondernemingsrecht dat zorg draagt voor de werking van de vennootschappen. Het vennootschapsrecht regelt ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling. 

Het vennootschapsrecht is van toepassing op alle verschillende vormen van vennootschappen die Nederland rijk is, te weten:

 • Naamloze vennootschap
 • Besloten vennootschap
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • Commanditaire vennootschap

Bestuursrecht

Als burger en ondernemer bent u in vele opzichten afhankelijk van beslissingen die door de overheid worden genomen. Zo’n beslissing kan diep ingrijpen voor uw organisatie en grote gevolgen hebben. Hiertegen bestaat er in Nederland een stelsel van rechtsbescherming waarin burgers en organisaties bezwaar kunnen maken tegen een beslissing van de overheid. Dit wordt een bestuursrechtelijke procedure genoemd. Zo’n procedure begint altijd met het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van de overheid, eventueel gevolgd door een beroepsprocedure en hoger beroep. Bovendien is het mogelijk tijdens de procedure bij spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter.

Bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied met een waarborg- en instrumentele functie. Met de waarborgfunctie van het bestuursrecht wordt bedoeld dat het bestuursrecht waarborging biedt voor burgers en ondernemingen tegen het handelen van de overheid. Op grond van het bestuursrecht dient de overheid zich zowel te houden aan de geschreven regels (wetten, besluiten, regelingen, beleidsregels) als de ongeschreven regels (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

Daarnaast heeft het bestuursrecht een instrumentele functie. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid een bestuursbevoegdheid inzet als zijnde een instrument om de samenleving mee te besturen. Dit doet de overheid op verschillende manieren en niveaus, bijvoorbeeld door het opnemen van een vergunningsstelsel waardoor het verboden wordt om zonder een bepaalde vergunning een activiteit te ontplooien.

Indien u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belangen worden aangetast, dan biedt Kumar & Partners voldoende mogelijkheden om uw recht te halen bij een desbetreffende overheidsorganisatie of bij een onafhankelijke rechterlijke macht.

 • Kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming
 • Begrip van de gegevensverwerking die de organisatie uitvoert (procesgericht
 • Kennis van de organisatie en sector waarin de FG actief zal zijn
 • Vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen

Wij zijn de enige die dPO's mogen opleiden in Nederland

In samenwerking met Authoriteit Persoonsgegevens

Civiel recht

Het civiel recht is van toepassing als het gaat om conflicten tussen particulieren onderling en organisaties onderling. Voorts is het civiel recht tevens van toepassing op conflicten tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. Ook familierecht en handelsrecht maken onderdeel uit van het civiel recht.

Binnen het civiel recht kunt u middels twee manieren een procedure bij de rechter starten namelijk; de dagvaardingsprocedure, en de verzoekschriftprocedure. Middels een dagvaardingsprocedure wenst u een rechterlijk oordeel omtrent een conflict. De procedure start middels een dagvaarding waarin u uitlegt wat het conflict inhoudt en wat u van de tegenpartij eist. De tegenpartij (wordt ook wel de gedaagde genoemd) kan op de dagvaarding reageren middels een conclusie van antwoord. In een verzoekschriftprocedure verzoekt u de rechter met behulp van uw verzoekschrift om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding of voogdij uit te spreken. De andere partij (of een belanghebbende in het geschil) kan hierop in verweer gaan.

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, dient u naar de kantonrechter of civiele rechter te gaan. De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van 25.000 euro, arbeidsconflicten, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Voorts zijn de onderwerpen bewind, curatelen, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis onderdeel waar de kantonrechter over gaat.


 

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan 25.000 euro of van onbepaalde waarde. Er is sprake van onbepaalde waarde indien de partijen in een zaak het niet eens zijn over de vraag of er sprake is van een overeenkomst.

De consultants van Kumar & Partners werken samen met advocaten die verschillende vakgebieden beheersen en onze consultants ondersteunen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Kumar & Partners beschikt over juristen die pragmatisch zijn ingesteld. Geen ellenlange kantjes met wetenschappelijke juridische taal waar u als ondernemer niet wijzer van wordt. De consultants van Kumar & Partners zijn zeer praktisch ingesteld en bieden u en uw onderneming enkel praktische oplossingen in simpele termen.